بسم الله الرحمن الرحیم

هر که دارد هوس کرب وبلا بسم الله ...

سلام 
به روایت فتح خوش آمدید!

460